EASTCON ANDMEKAITSESELGITUS
EASTCON kvaliteet - elukvaliteet.

Andmekaitseselgitus

Üldsätted

Privaatsuspoliitika – Eastcon AG Eesti OÜ kui isikuandmete vastutava töötleja poolt  kehtestatud isikuandmete kogumise ja säilitamise ning töötlemise alused.

Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Kliendile, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.

Privaatsuspoliitika läbiviimisel lähtub Eastcon AG Eesti OÜ Isikuandmete kaitse seadusest ja teistest EV seadustest ning Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud põhimõtetest.

Eastcon AG Eesti OÜ töötleb Kliendi isikuandmeid minimaalses võimalikus eesmärgipärases ulatuses ning seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Isikuandmeid säilitatakse kuni püsikliendisuhte lõppemiseni või isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmiseni või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).

Isikuandmete saamise viisid ja töödeldavate isikuandmete loetelu, säilitamine

Eastcon AG Eesti OÜ töötleb ainult selliseid isikuandmeid, mille ta on saanud Kliendilt müügilepingute sõlmimisel, küsitluslehtede täitmisel, loteriikaartide täitmisel, tooteesitlustel osalenute nimekirjade koostamisel. Isikuandmete töötlemiseks on vajalik kliendi nõusolek.

Eastcon AG Eesti OÜ töötleb järgnevaid isikuandmeid: nimi, isikukood (sünniaeg), vanus, aadress, telefoni number, e-posti aadress, pangakonto, elukutse.

Eastcon AG Eesti OÜ salvestab kogutud isikuandmeid elektroonilisel kujul. Paberkandjal asuvad isikuandmed hävitatakse või säilitatakse turvaliselt. Elektrooniliselt salvestatud andmetest saab vajaduse teha  väljavõtteid ka muus vormis.

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja seaduslik alus

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on Eastcon AG Eesti OÜ poolt müüdavate kaupade turustamine (s.h. kauba ostuks klientidele parimate pakkumiste tegemine - otseturunduse läbiviimine, klientidega müügilepingute sõlmimine, sõlmitud müügilepingute täitmise tagamine, ostetud kaupade

garantiitingimuste tagamine, püsikliendiandmebaasi haldamine, klientide loteriis osalemine, loosimiste korraldamine).

Eastcon AG Eesti OÜ tagab isikuandmete töötlemise vaid ülalpool märgitud eesmärkide tarbeks ning tagab konfidentsiaalsuse.

Eastcon AG Eesti OÜ isikuandmete töötlemise õiguslik alus tuleneb EV Isikuandmete kaitse seadus §10 ja EP Isikuandmete kaitse üldmäärus artikkel 6 lõige 1 punkt a, punkt b.

Kliendi õigused

Kliendil on õigus oma Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

Kliendil on õigus nõuda ligipääsu teda puudutavatele isikuandmetele nendega tutvumiseks. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Samuti on Kliendil  õigus nõuda isikuandmete parandamist või töötlemise piiramist, samuti esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele.

Isikuandmete esitamine kaupade müügilepingu sõlmimiseks on vajalik nõue, andmete esitamisest keeldumisel lepingut ei sõlmita. 

Isikuandemete avalikustamine ja edastamine kolmandatele isikutele

Eastcon AG Eesti OÜ ei anna Isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid, välja arvatud järgnevad juhud:

a)   lepingupartneritele, kes osutavad teenust olles volitatud töötlejad; liisingfirmale, milline finantseerib kauba järelmaksuga ostu; koostööpartneritele, kelle kaudu toimetatakse ostetud kaubad Kliendini;

b) õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis

c)Eastcon AG Eesti OÜ on õigus edastada Isikuandmed võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso jt). Eastcon AG Eesti OÜ-l  või võlgade sissenõudmisega tegeleval isikul on õigus edastada

Isikuandmed ka maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele nagu Krediidiinfo jmt, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.

Eastcon AG Eesti OÜ töötleb isikuandmeid ise või volitatud töötlejate kaudu.

Eastcon AG Eesti OÜ töötleb Teie isikuandmeid, kui:

•       registreerite tooteesitlusele – töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas nimi, aadress, telefon ja e-post, vanus ja elukutse ning seonduv tooteesitluse info:

•       tulete tooteesitlusele - töötleme Teie isikuandmeid esitlusel osalenute nimekirja koostamisel, küsitluslehtede täitmisel, loteriikaartide täitmisel, müügilepingute sõlmimisel;

•       teeme suunatud pakkumisi meie poolt turustatavate kaupade ostuks - töötleme Teie isikuandmeid, et edastada Teile kui püsikliendile parimaid pakkumisi meie poolt turustatavate kaupade ostuks.

•       sõlmite müügilepingu - töötleme Teie isikuandmeid lepingu täitmise tagamiseks;

•       soovite saada väljavõtet enda isikuandmetest - kasutame Teie või Teie nõusolekul dokumentide saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks;

•       esitate kaupade ostuks liisingutaotluse 

•       saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse - kasutame Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele saab vastata ainult teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitame sellest Teid;

•       täiendame püsikliendi andmebaasi - uute püsikliendiandmete lisamine või olemasolevate andmete täiendamine.

•       kandideerite meile tööle - lähtume Teie enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest. Eeldame, et kandidaadi soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata.

Kirjavahetus

Kõik saadetud kirjad registreeritakse Eastcon AG Eesti OÜ dokumendihaldussüsteemis/ või salvestatakse äriühingu meilisüsteemis. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad võivad sisaldada isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada Eastcon AG Eesti OÜ-le teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. 

Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida (nt politsei,  kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel, kohus jms).

Isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Asutustele edastame dokumente võimalusel turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu.

Klientidega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul viis aastat ja seejärel andmed hävitatakse.

Andmete edastamisel kasutatakse kaasaegseid turbemeetmeid andmete nõuetekohaseks ning turvaliseks kaitsmiseks.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda Eastcon AG Eesti OÜ esindaja  Pille Kreekman`i  poole telefonil +372 6 403 840 või e-posti aadressil pille@eastcon.ee

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas Eastcon AG Eesti OÜ või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).


Visit us on Facebook Visit us on Youtube Channel Visit us on LinkedIn